publish-of-a-paper-on-earth-surface-processes-and-landforms-2016

Publication of a paper on Earth Surface Processes and Landforms, 2016

2017.03.02

A paper was published on Earth Surface Processes and Landforms in 2016.

Akihiro Kitamura, Hirohi Kurikami, Kazuyuki Sakuma, Alex Malins, Masahiko Okumura, Masahiko Machida, Koji Mori, Kazuhiro Tada, Yasuhiro Tawara, Takamaru Kobayashi, Takafumi Yoshida, and Hiroyuki Tosaka: Redistribution and export of contaminated sediment within eastern Fukushima Prefecture due to typhoon flooding.,Earth Surfce Processes and Landforms, 41, 1708-1726, 2016